jack230

Gramowicz(ka)
 • Zawartość

  6
 • Dołączył

 • Ostatnio

Reputacja

0 Neutralna

O jack230

 • Ranga
  Obywatel
 1. Szanowny Panie, szczegóły bardzo chętnie i często podawaliście jeszcze w 2010 roku. Dla przypomnienia: powodem przełożenia premiery z 2010 roku na 2011 było......chęć wydania gry JEDNORAZOWO na wszystkie 3 platformy..... Mamy koniec 2011 roku i co..... Nadal sztuczki i kłamstwa.... Niech pan przyzna oficjalnie, że NEG wcale nie zamierzał wydawać gry na 3 platformy i od samego początku , specjalnie i z premedytacją oszukiwał zarówno graczy jak i akcjonariuszy w tej sprawie... Nie umieliście bowiem zrobić tej gry nawet na PC. Terminy wersji końcowej były notorycznie przekładane..... Nie było więc CZEGO konwertować na inne Platformy i dlatego rozstali się z wami zagraniczni dystrybutorzy.
 2. Jak Pana komentarz ma się do słów pana Majki, który zarówno w zeszłym 2010 jak i obecnym 2011 roku wypowiadał się PUBLICZNIE, że wersja rosyjska powstanie jako pierwsza i będzie wydana na premierę gry. Wypowiadał się na ten temat często np. po podpisaniu umowy z dystrybutorem rosyjskim.
 3. No i z czym to się Panie Patryku kojarzy ....?? Jak Pan skomentuje również fakt, że liczba gier " sprzedanych " po 1$ nie przekroczyła......20 000 sztuk.
 4. Witam, premiera tuz, tuz a grze praktycznie ani widu ani słychu.... Liczba kupionych gier po 1$ na chwilę obecną jest ...poniżej 20 tys....! "Preview" nie zrecenzowała, żaden poważny polski portal zajmujący się grami. Dlaczego nie wysłał pan dema do polygamii? gamezilli? gamecornera? gram.pl?! ... Dlaczego nie ma jeszcze ich recenzji..??
 5. .......jak zatem traktować akcję polegającą na tym, ze proponuje się klientowi zakup gry w promocyjnej cenie, lecz gdy nie uzbiera się 10 milionów chętnych na zakup gry - pieniądze klientów przekazuje się jakiejś instytucji..... Skoro to nie zbiórka pieniężna to co...?? Skoro przy niezrealizowaniu usługi zakupu gry nie zwracacie pieniędzy z powrotem konsumentowi, lecz przekazujecie je innym...... Mnie kojarzy się to raczej z wyłudzeniem i oszustwem, a Panu...??
 6. Witam, Czy macie zgodę MSWiA na organizację zbiorki pieniężnej ?? Na jakiej podstawie prawnej oferujecie klientowi grę za 1$ a gdy nie uzbiera się łącznie ilość 10 milionów sprzedanych gier nie oddajecie pieniędzy klientowi tylko przekazujecie te pieniądze organizacji charytatywnej ? Czy nie jest to sprzeczne z Polskim prawem ? Zbiórki publiczne Informacja dotycząca procedury ubiegania się o pozwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej oraz składania sprawozdania ze zbiórki publicznej Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). Wszelkie publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub naturze na pewien z góry określony cel wymaga pozwolenia właściwego terenowo organu władzy (art. 1 ustawy o zbiórkach publicznych, zwanej dalej ustawą). Pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki udzielają, w drodze decyzji administracyjnej: wójt, burmistrz (prezydent miasta) - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze gminy lub jej części, starosta - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę, marszałek województwa - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze województwa lub jego części obejmującej więcej niż jeden powiat, minister właściwy do spraw wewnętrznych - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze obejmującym więcej niż jedno województwo. W przypadku, gdy zebrane ofiary mają być zużyte poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pozwolenia na zbiórkę udziela minister właściwy do spraw wewnętrznych, za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych i ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Pisma, z prośbą o opinię dotyczącą wydania pozwolenia, do ministra właściwego do spraw zagranicznych i ministra właściwego do spraw finansów publicznych kieruje minister właściwy do spraw wewnętrznych. Zgodnie z art. 3 ustawy pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone wówczas, gdy „cel zbiórki nie jest przeciwny prawu oraz ze stanowiska publicznego jest godny poparcia. Za takie cele uważa się przede wszystkim cele: religijne, państwowe, oświatowe, zdrowotne, kulturalno-społeczne i społeczno-opiekuńcze”. Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom, posiadającym osobowość prawną, albo komitetom, organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu (art. 4 ustawy). Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu. Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, skierowany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, podpisany przez osoby upoważnione do wyrażania oświadczeń woli (w sprawach majątkowych) w imieniu wnioskodawcy, powinien zawierać: cel, na który mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej zgodny ze statutem lub aktem organizacyjnym wnioskodawcy, tj. jednoznaczne określenie na co faktycznie mają zostać wydatkowane środki ze zbiórki publicznej; informacja, iż mają to być cele statutowe byłaby zbyt ogólna dla potrzeb prowadzonego postępowania administracyjnego, formy prowadzenia - mogą to być do wyboru: dobrowolne wpłaty na konto, założone osobno dla każdej zbiórki publicznej przez przeprowadzającego zbiórkę publiczną (we wniosku należy podać numer tego konta), zbieranie ofiar do puszek kwestarskich, zbieranie ofiar do skarbon stacjonarnych, sprzedaż cegiełek wartościowych, sprzedaż przedmiotów i usług oraz zbieranie ofiar w naturze, termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki (pozwolenia wydawane są maksymalnie na okres jednego roku), obszar na jakim będzie zbiórka prowadzona, sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej, liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce publicznej, przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków, miejsce wydatkowania zebranych ofiar - tzn. w kraju czy poza granicami kraju (w sytuacji, gdy ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej wydatkowane będą poza granicami państwa, należy również wskazywać miejsce, gdzie będą wydatkowane zebrane ofiary). W sytuacji, gdy jedną z form zbiórki ma być sprzedaż cegiełek wartościowych do wniosku należy dołączyć wzory tych cegiełek w poszczególnych nominałach, określić ilość w poszczególnych nominałach i wartość ich emisji (łączna kwota). Cegiełki te, jako druki ścisłego zarachowania, powinny być sporządzone w sposób uniemożliwiający ich podrobienie bez stosowania technik specjalnych i wiedzy fachowej. Na każdej cegiełce wartościowej sprzedawanej w ramach zbiórki publicznej, umieszcza się nazwę przeprowadzającego zbiórkę, jego adres, kolejny numer cegiełki, a także jej cenę. Na cegiełce może być umieszczona informacja dotycząca celów zbiórki publicznej. Jeżeli zbiórka ma być prowadzona w formie sprzedaży przedmiotów, we wniosku należy podać wykaz przedmiotów planowanych do sprzedaży w ramach zbiórki publicznej, wskazać ilość, rodzaj i cenę poszczególnych przedmiotów. Należy zaznaczyć, iż na każdym przedmiocie sprzedawanym w ramach zbiórki publicznej, wyraźnie i w sposób trwały winna być podana nazwa przeprowadzającego zbiórkę publiczną oraz cena przedmiotu. Napisy te powinny wyróżniać przedmioty sprzedawane w ramach zbiórki publicznej, od innych przedmiotów, znajdujących się w obrocie. Jeżeli zbiórka ma być prowadzona w formie sprzedaży usług, we wniosku należy podać: w przypadku zbiórki publicznej realizowanej poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych typu sms: numer sms, na jaki ofiarodawcy będą mogli wysyłać wiadomości tekstowe, treść sms’a, koszt wysłania jednego wysłanego sms-a, wysokość kwoty, jaką otrzyma organizator zbiórki za jeden wysłany sms na realizację celu zbiórki publicznej termin uruchomienia serwisu; w przypadku zbiórki publicznej realizowanej poprzez dokonywanie połączeń telefonicznych typu audiotele lub infolinia: numer audiotele lub infolinii, na jaki ofiarodawcy będą mogli dokonywać połączenie, koszt jednego połączenia (lub za 1 minutę połączenia) wysokości kwoty, jaką otrzyma organizator zbiórki za jedno połączenie (lub za 1 minutę połączenia) na realizację celu zbiórki publicznej, termin uruchomienia serwisu. Zbieranie ofiar w naturze może być dozwolone tylko w przypadku, gdy wszystkie dary będą mogły być w niezmienionej postaci zużyte na cel, określony w pozwoleniu przy czym we wniosku należy wskazać rodzaj tych ofiar. Bardzo ważne jest odpowiednie, jednoznaczne sprecyzowanie celu i form prowadzenia zbiórki, obszaru, jaki zbiórka będzie obejmować, przedstawienie sposobu jej prowadzenia oraz określenie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia planowanej zbiórki (powinny być jak najniższe - nie powinny jednak przekroczyć 10% zebranej kwoty). Do wniosku należy dołączyć aktualny statut wnioskodawcy (lub akt organizacyjny komitetu ze wskazaniem osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu komitetu – podać serię i numer dowodu osobistego lub numer PESEL) oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku komitetów - pełny skład osobowy z podpisami oraz adresami członków). Możliwe jest również nadesłanie uwierzytelnionych kopii powyższych dokumentów. Uprawnionym do uwierzytelniania dokumentów jest organ, który wydał dokument, albo notariusz. Organ dopuszcza dokonanie poświadczenia przez radcę prawnego lub adwokata. Poświadczenie statutu możliwe jest również przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy (na każdej stronie czytelne podpisy za zgodność z oryginałem) oraz załączenie oświadczenia o zgodności kopii załączonego statutu z aktualnym brzmieniem statutu zarejestrowanym przez sąd rejestrowy oraz podaniem daty tego poświadczenia. Z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej. Zatem dowód dokonania opłaty skarbowej (w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu) winien być dołączony do wniosku o wydanie pozwolenia. Obecnie opłata skarbowa za wydanie pozwolenia wynosi 82 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa złote) i należy ją wpłacić na konto: Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Mokotów, Wydział Budżetowo – Księgowy 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/27 - BANK HANDLOWY w Warszawie S.A. 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113 SWIFT: CITIPLPX. Zauważyć jednak należy, iż stosownie do art. 7 pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej zwalnia się od opłaty skarbowej organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie na podstawie stosunku prawnego usług, za które organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 prowadzące tę działalność, nie pobierają wynagrodzenia. Jeżeli zakres wnioskowanego pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej może mieścić się, zarówno w ramach odpłatnej, jak i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, konieczne jednoznaczne wskazanie, czy cele planowanej zbiórki publicznej mieszczą się wyłącznie w zakresie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin rozpatrzenia wniosku uzależniony jest od prawidłowego i kompletnego przedstawienia materiału dowodowego. Udzielone pozwolenie jest skuteczne od momentu odebrania go przez wnioskodawcę, co oznacza, że dopiero od tego momentu możliwe jest prowadzenie zbiórki publicznej. Decyzja może zostać odebrana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy (lub przez pełnomocnika posiadającego oryginał pełnomocnictwa) w Departamencie Zezwoleń i Koncesji MSWiA ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznie 0 22 60-116-02). Może zostać ona również doręczona drogą pocztową (przesyłką poleconą – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). SPRAWOZDANIE z wyników zbiórki publicznej i sposobie zużytkowania zebranych ofiar, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizatora zbiórki, należy dostarczyć w terminie 1 miesiąca po zakończeniu zbiórki wraz z załączoną kopią ogłoszenia prasowego. Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej (ogłoszenie prasowe) należy zamieścić w prasie, w rozumieniu przepisów Prawa prasowego, o zasięgu obejmującym co najmniej obszar, na którym zbiórka została przeprowadzona. Organ dopuszcza zamieszczenie ogłoszenia o wynikach zbiórki publicznej i sposobie zużytkowania zebranych ofiar na stronach internetowych. Ogłoszenie takie winno być zamieszczone przez okres przynajmniej 1 miesiąca od momentu zakończenia zbiórki publicznej, aby ofiarodawcy mogli zapoznać się z efektami zbiórki. Ogłoszenie prasowe powinno zawierać: nazwę i siedzibę przeprowadzającego zbiórkę publiczną, nazwę organu, oraz datę i numer pozwolenia, sumę zebranych ofiar pieniężnych, uwzględniającą ilość i rodzaj zebranych ofiar na poszczególne cele, według form zbiórki publicznej, rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze, wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej, z dokładnym wymienieniem rodzaju i wysokości poszczególnych wydatków. W sprawozdaniu, przesyłanym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, oprócz wymienionych wyżej elementów należy szczegółowo przedstawić jakie wydatki i w jakiej wysokości zostały pokryte ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej, w ramach realizacji poszczególnych celów określonych w pozwoleniu. Jeżeli zbiórka publiczna prowadzona była w formie zbierania ofiar w naturze, przedstawić należy ilość i rodzaj ofiar przekazanych na każdy z celów wskazanych w pozwoleniu. Jeżeli organizator zbiórki publicznej nie wykorzysta w okresie trwania zbiórki publicznej wszystkich zebranych ofiar (środków finansowych i darów rzeczonych) winien poinformować organ o pozostałych ofiarach oraz o sposobie i terminie ich wykorzystania, a także nadesłać dodatkowe informacje o ich wykorzystaniu. Przy sporządzaniu sprawozdania należy pamiętać o jego czytelnym i rzetelnym przygotowaniu. Określenia używane dla określenia tytułu wydatkowania środków winny być precyzyjne - nie należy używać terminów wieloznacznych, zwłaszcza bez ich uprzedniego wyjaśnienia. W prawidłowo sporządzonym sprawozdaniu ze zbiórki publicznej należy wskazać jaką kwotę pozyskano w każdej z form prowadzenia zbiórki, a także przedstawić w jaki sposób realizowano każdy z celów zbiórki, wymienionych w decyzji. Jeżeli dane zdarzenie nie wystąpiło - nie pozyskiwano środków w danej formie lub nie realizowano danego celu - to winna być o tym uczyniona odpowiednia wzmianka, np. poprzez adnotację „nie przeprowadzono zbiórki w tej formie” czy „nie realizowano danego celu zbiórki”. Ponadto każdy dokument załączany do sprawozdania, lub je uzupełniający, stanowi integralną część sprawozdania i powinien być, podobnie jak sprawozdanie, prawidłowo podpisany. Przy załączaniu dokumentów będących kserokopiami, należy pamiętać o ich uwierzytelnieniu (organ dopuszcza uwierzytelnienie przez osoby uprawnione do składnia oświadczeń woli w imieniu organizatora zbiórki). Jeżeli zbiórka publiczna nie została przeprowadzona, należy o tym, w formie pisemnej, poinformować organ, który wydał pozwolenie oraz podać przyczyny, z powodu, których nie przeprowadzono zbiórki. Dodatkowe informacje, dotyczące prowadzenia zbiórek publicznych, można uzyskać w Departamencie Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod nr tel. 0 22 60-116-02.